آخرین لیست قیمت لوله واتصالات آذین


 لیست قیمت لوله آذین

لوله 20 آذین                                             141.370           ريال

لوله 25 آذین                                             222.220           ريال

لوله 32 آذین                                             417.700           ريال

لوله 40 آذین                                             715.120           ريال

لوله 50 آذین                                             1.160.010        ريال

لوله 63 آذین                                             1.857.490        ريال

لوله 75 آذین                                             2.682.700        ريال

لوله 90 آذین                                             3.899.130        ريال

لوله 110 آذین                                           5.902.040        ريال

لوله 125 آذین                                           7.795.090        ريال

لوله سه لایه سفید 20 آذین                            159.620           ريال

لوله سه لایه سفید 25 آذین                            250.920           ريال

لوله سه لایه سفید 32 آذین                            471.640           ريال

لوله سه لایه سفید 40 آذین                            807.470           ريال

لوله سه لایه سفید 50 آذین                            1.309.810        ريال

لوله سه لایه سفید 63 آذین                            2.097.370        ريال

لوله فویلدار 40 آذین                                    715.120           ريال

لوله فویلدار 50 آذین                                    1.160.010        ريال

لوله فویلدار 63 آذین                                    1.857.490        ريال


بوشن 20 آذین                                           18.660             ريال

بوشن 25 آذین                                           24.850             ريال

بوشن 32 آذین                                           40.500             ريال

بوشن 40 آذین                                           74.670             ريال

بوشن 50 آذین                                           132.470           ريال

بوشن 63 آذین                                           218.160           ريال

بوشن 75 آذین                                           336.300           ريال

بوشن 90 آذین                                           597.580           ريال

بوشن 110 آذین                                         925.000           ريال

بوشن 125 آذین                                         1.273.070        ريال


بوشن تبدیل آذین 20*25                              18.580             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*32                              23.490             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*32                              26.310             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*40                              39.410             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*40                              42.510             ريال

بوشن تبدیل آذین 32*40                              52.260             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*50                              60.780             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*50                              61.400             ريال

بوشن تبدیل آذین 32*50                              65.190             ريال

بوشن تبدیل آذین 40*50                              76.900             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*63                              97.280             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*63                              101.320           ريال

بوشن تبدیل آذین 32*63                              126.880           ريال

بوشن تبدیل آذین 40*63                              146.950           ريال

بوشن تبدیل آذین 50*63                              182.670           ريال

بوشن تبدیل آذین 40*75                              212.880           ريال

بوشن تبدیل آذین 50*75                              251.730           ريال

بوشن تبدیل آذین 63*75                              291.160           ريال

بوشن تبدیل آذین 50*90                              325.670           ريال

بوشن تبدیل آذین 63*90                              395.920           ريال

بوشن تبدیل آذین 75*90                              470.600           ريال

بوشن تبدیل آذین 63*110                            501.540           ريال

بوشن تبدیل آذین 75*110                            586.810           ريال

بوشن تبدیل آذین 90*110                            586.810           ريال

بوشن تبدیل آذین 110*125                          1.342.230        ريال


زنو 90 درجه سفید 20 آذین                          37.980             ريال

زنو 90 درجه سفید 25 آذین                          41.430             ريال

زنو 90 درجه سفید 32 آذین                          67.180             ريال

زنو 90 درجه سفید 40 آذین                          129.490           ريال

زنو 90 درجه سفید 50 آذین                          224.390           ريال

زنو 90 درجه سفید 63 آذین                          391.220           ريال

زنو 90 درجه سفید 75 آذین                          599.680           ريال

زنو 90 درجه سفید 90 آذین                          1.090.460        ريال

زنو 90 درجه سفید 110 آذین                                    1.706.790        ريال

زنو 90 درجه سفید 125 آذین                                    2.727.810        ريال


زنو 90 درجه چپقی سفید 20 آذین                   30.370             ريال

زنو 90 درجه چپقی سفید 25 آذین                   39.200             ريال


زانو تبدیل 90 درجه سفید 20*25 آذین             47.080             ريال


زنو 45 درجه سفید 20 آذین                          25.080             ريال

زنو 45 درجه سفید 25 آذین                          37.700             ريال

زنو 45 درجه سفید 32 آذین                          65.030             ريال

زنو 45 درجه سفید 40 آذین                          117.170           ريال

زنو 45 درجه سفید 50 آذین                          199.560           ريال

زنو 45 درجه سفید 63 آذین                          266.080           ريال


سه راه سفید 20 آذین                                   35.680             ريال

سه راه سفید 25 آذین                                   49740              ريال

سه راه سفید 32 آذین                                   79.400             ريال

سه راه سفید 40 آذین                                   155.110           ريال

سه راه سفید 50 آذین                                   258.070           ريال

سه راه سفید 63 آذین                                   471.160           ريال

سه راه سفید 75 آذین                                   803.360           ريال

سه راه سفید 90 آذین                                   1.502.820        ريال

سه راه سفید 110 آذین                                 2.148.530        ريال

سه راه سفید 125 آذین                                 3.236.440        ريال


سه راه کنج 20 آذین                                                44.430             ريال

سه راه کنج 25 آذین                                                57.850             ريال


سه راه تبدیل سفید 20*20*25 آذین                 44.600             ريال

سه راه تبدیل سفید 25*20*25 آذین                 45.690             ريال

سه راه تبدیل سفید 20*25*25 آذین                 59.550             ريال

سه راه تبدیل سفید 20*20*32 آذین                 69.280             ريال

سه راه تبدیل سفید 32*20*32 آذین                 70.810             ريال

سه راه تبدیل سفید 32*25*32 آذین                 79.220             ريال

سه راه تبدیل سفید 32*20*32 آذین                 70.810             ريال

سه راه تبدیل سفید 40*20*40 آذین                 126.150           ريال

سه راه تبدیل سفید 40*25*40 آذین                 132.940           ريال

سه راه تبدیل سفید 40*32*40 آذین                 140.610           ريال

سه راه تبدیل سفید 32*20*32 آذین                 140.610           ريال

سه راه تبدیل سفید 50*32*50 آذین                 209.920           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*25*63 آذین                 500.490           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*32*63 آذین                 506.910           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*40*63 آذین                 511.420           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*50*63 آذین                 524.560           ريال


درپوش سفید 20 آذین                                  14.450             ريال

درپوش سفید 25 آذین                                  22.310             ريال

درپوش سفید 32 آذین                                  30.050             ريال

درپوش سفید 40 آذین                                  49.800             ريال

درپوش سفید 50 آذین                                  95.790             ريال

درپوش سفید 63 آذین                                  198.310           ريال

درپوش سفید 75 آذین                                  300.730           ريال

درپوش سفید 90 آذین                                  450.790           ريال

درپوش سفید 110 آذین                                747.450           ريال


لوله خمدار 20 آذین                                    74.300             ريال

لوله خمدار 25 آذین                                    114.410           ريال

لوله خمدار 32 آذین                                    186.670           ريال


لوله خم دوسر بوشن سفید 20 آذین                   80.240             ريال

لوله خم دوسر بوشن سفید 25 آذین                   110.070           ريال


پل سفید 20 آذین                                        46.130             ريال

پل سفید 25 آذین                                        57.280             ريال


چهارراه سفید 20 آذین                                 51.030             ريال

چهارراه سفید 25 آذین                                 67.780             ريال


زانو بوشن فلزی دیواری سفید 2/1*20             142.730           ريال

زانو بوشن فلزی دیواری سفید 4/3*25             197.330           ريال

زانو بوشن فلزی دیواری سفید 2/1*25             146.990           ريال

زانو مغزی فلزی دیواری سفید 2/1*20            210.600           ريال

زانو مغزی فلزی دیواری سفید 4/3*20            235.860           ريال

زانو مغزی فلزی دیواری سفید 4/3*25            254.200           ريال


بوشن یکسر فلزی سفید 2/1*25 آذین               120.700           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 4/3*20 آذین               183.070           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 2/1*25 آذین               127.820           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 4/3*25 آذین               184.030           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 1*32 آذین                  293.660           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 4/11*40 آذین             703.210           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 2/11*50 آذین             799.220           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 2*63 آذین                  1.722.240        ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 2/21*75 آذین             2.382.720        ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 3*90 آذین                  4.780.80          ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 4*110 آذین                6.693.270        ريال


مغزی یکسر فلزی سفید 2/1*20 آذین              188.540           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 4/3*20 آذین              233.080           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 2/1*25 آذین              195.550           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 4/3*25 آذین              231.190           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 1*32 آذین                 404.580           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 4/11*40 آذین            1.019.830        ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 2/11*50 آذین            1.254.340        ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 2*63 آذین                 2.439.430        ريال


زانو یکسر بوشن فلزی سفید 2/1*20 آذین         137.960           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 4/3*20آذین          192.330           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 2/1*25 آذین         139.940           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 4/3*25 آذین         198.300           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 4/3*32 آذین         199.750           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 1            *32 آذین             308.320           ريال


زانویی زوج یکسر بوشن فلزی سفید 2/1*20 آذین                        334.730           ريال

زانویی زوج یکسر بوشن فلزی سفید 2/1*25 آذین                        377.720           ريال

زانویی زوج رادیاتور500 یکسربوشن فلزی 2/1*20 آذین  420.570           ريال


زانویی یکسرمغزی فلزی سفید 2/1*20 آذین      210.260           ريال

زانویی یکسرمغزی فلزی سفید 4/3*20 آذین      252.220           ريال

زانویی یکسرمغزی فلزی سفید 4/3*25 آذین      255.670           ريال

زانویی یکسرمغزی فلزی سفید 2/1*25 آذین      247.150           ريال


مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 2/1*20 آذین       489.900           ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 4/3*25 آذین       698.400           ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 1*32 آذین          917.700           ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 4/11*40 آذین     1.728.000        ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 2/11*50 آذین     2.575.000        ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 2*63 آذین          3.550.400        ريال


مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی سفید 2/1*20     206.680           ريال

مهره ماسوره تلفیقی مغزی فلزی سفید 2/1*20    256.820           ريال

مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی سفید 4/3*25     280.190           ريال

مهره ماسوره تلفیقی مغزی فلزی سفید 4/3*25    327.470           ريال


سه راه بوشن فلزی سفید 2/1*20 آذین              141.150           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 4/3*20 آذین              188.730           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 2/1*25 آذین              163.320           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 4/3*25 آذین              200.430           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 1*32 آذین                 335.480           ريال


سه راه مغزی فلزی سفید 2/1*20 آذین             222.110           ريال


سه راه بوشن فلزی دیواری سفید 2/1*20 آذین                143.510           ريال

سه راه بوشن فلزی دیواری سفید 2/1*25 آذین                153.800           ريال

سه راه بوشن فلزی دیواری سفید 4/3*25 آذین                206.340           ريال


سه راه مغزی فلزی دیواری سفید 2/1*20 آذین               240.570           ريال

سه راه مغزی فلزی دیواری سفید 4/3*25 آذین               265.500           ريال


فلنج پلیمری 63 آذین                                   476.060           ريال

فلنج پلیمری 75 آذین                                   508.100           ريال

فلنج پلیمری 90 آذین                                   702.430           ريال

فلنج پلیمری 110 آذین                                 800.300           ريال


آداپتور فلنج پلیمری 63 آذین                          137.120           ريال

آداپتور فلنج پلیمری 75 آذین                          201.400           ريال

آداپتور فلنج پلیمری 90 آذین                          378.080           ريال

آداپتور فلنج پلیمری 110 آذین                                    524.610           ريال


مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 20 آذین           106.080           ريال

مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 25 آذین           147.880           ريال

مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 32 آذین           243.060           ريال

مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 63 آذین           575.540           ريال


شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 20 آذین          106.080           ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 25 آذین          526.090           ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 32 آذین          895.000           ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 40 آذین          1.383.450        ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 50 آذین          2.216.720        ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 63 آذین          2.302.300        ريال


شیر فلکه 45 درجه دوسرجوش سفید 20 آذین     970.160           ريال

شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه سفید 20 آذین     1.157.170        ريال

شیر فلکه 45 درجه دوسرجوش سفید 25 آذین     949.210           ريال

شیر فلکه سفید 20 آذین                                460.510           ريال

شیر فلکه سفید 25 آذین                                678.340           ريال

شیر فلکه سفید 32 آذین                                1.041.420        ريال

شیر فلکه سفید 40 آذین                                1.068.080        ريال

پایین تنه شیرفلکه سفید 20 آذین                      181.950           ريال

پایین تنه شیرفلکه سفید 25 آذین                      221.390           ريال

پایین تنه شیرفلکه سفید 32 آذین                      331.820           ريال

بالا تنه شیرفلکه سفید 20 آذین                                    274.250           ريال

بالا تنه شیرفلکه سفید 25 آذین                                    452.150           ريال

بالا تنه شیرفلکه سفید 32 آذین                                    704.980           ريال


بست لوله سفید 20 آذین                                5.180               ريال

بست لوله سفید 25 آذین                                5.970               ريال

بست لوله سفید 32 آذین                                10.740             ريال

بست لوله سفید 40 آذین                                14.960             ريال

بست زوج لوله سفید 20 آذین                         8.400               ريال

بست زوج لوله سفید 25 آذین                         9.640               ريال


درپوش رزوه دار سفید 20 آذین                       9.260               ريال

درپوش رزوه دار سفید 25 آذین                       9.260               ريال

درپوش رزوه دار سفید 32 آذین                       14.690             ريال

درپوش رزوه دارپایه کوتاه اورینگ دار سفید 20 آذین                    14.490             ريال

درپوش رزوه دارپایه کوتاه اورینگ دار سفید 25 آذین                    19.720             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 2/1 آذین                                   14.610             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 4/3 آذین                                   27.250             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 1 آذین                                      45.490             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 2/1 آذین                                     14.610             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 4/3 آذین                                     27.250             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 1 آذین                                        45.490             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 20 (جدید) آذین                           10.790             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 20 (جدید) آذین                             10.790             ريال


شابلون سفید 2/1 آذین                                                          22.710             ريال

شابلون سفید 4/3 آذین                                                          18.720             ريال

صفحه نصب رادیاتوری 500 آذین                                          81.080             ريال