آخرین لیست قیمت لوله واتصالات آذین

تاریخ 1401/02/08


 لیست قیمت لوله آذین

لوله 20 آذین                                              186.600           ريال

لوله 25 آذین                                              294.000           ريال

لوله 32 آذین                                              554.400           ريال

لوله 40 آذین                                           1.021.700           ريال

لوله 50 آذین                                              1.644.300        ريال

لوله 63 آذین                                              2.653.700        ريال

لوله 75 آذین                                              3.502.600        ريال

لوله 90 آذین                                              5.097.800        ريال

لوله 110 آذین                                              7.697.100       ريال

لوله 125 آذین                                           10.218.900        ريال

لوله سه لایه سفید 20 آذین                           211.400           ريال

لوله سه لایه سفید 25 آذین                           329.500           ريال

لوله سه لایه سفید 32 آذین                           627.700           ريال

لوله سه لایه سفید 40 آذین                        1.044.400           ريال

لوله سه لایه سفید 50 آذین                           1.619.300        ريال

لوله سه لایه سفید 63 آذین                           2.730.400        ريال

لوله فویلدار 40 آذین                                  1.021.700           ريال

لوله فویلدار 50 آذین                                        914.400        ريال

لوله فویلدار 63 آذین                                     2.653.700        ريال


بوشن 20 آذین                                          24.100             ريال

بوشن 25 آذین                                          31.500             ريال

بوشن 32 آذین                                          48.800             ريال

بوشن 40 آذین                                          89.700             ريال

بوشن 50 آذین                                          153.200           ريال

بوشن 63 آذین                                          266.700           ريال

بوشن 75 آذین                                           407.600           ريال

بوشن 90 آذین                                           696.700           ريال

بوشن 110 آذین                                      1.036.200           ريال

بوشن 125 آذین                                         1.392.600        ريال


بوشن تبدیل آذین 20*25                              21.200             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*32                              27.400             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*32                              30.300             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*40                              45.600             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*40                              48.300             ريال

بوشن تبدیل آذین 32*40                              60.600             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*50                              71.700             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*50                              73.300             ريال

بوشن تبدیل آذین 32*50                              75.500             ريال

بوشن تبدیل آذین 40*50                              88.500             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*63                              112.700             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*63                              112.700           ريال

بوشن تبدیل آذین 32*63                              117.700           ريال

بوشن تبدیل آذین 40*63                              146.000           ريال

بوشن تبدیل آذین 50*63                              168.200           ريال

بوشن تبدیل آذین 40*75                              228.800           ريال

بوشن تبدیل آذین 50*75                              253.400           ريال

بوشن تبدیل آذین 63*75                              299.500           ريال

بوشن تبدیل آذین 50*90                              359.400           ريال

بوشن تبدیل آذین 63*90                              398.000           ريال

بوشن تبدیل آذین 75*90                              486.600           ريال

بوشن تبدیل آذین 63*110                            547.200           ريال

بوشن تبدیل آذین 75*110                            585.400           ريال

بوشن تبدیل آذین 90*110                           725.500           ريال

بوشن تبدیل آذین 110*125                          1.500.700        ريال


زنو 90 درجه سفید 20 آذین                          35.600             ريال

زنو 90 درجه سفید 25 آذین                          53.300             ريال

زنو 90 درجه سفید 32 آذین                          82.400             ريال

زنو 90 درجه سفید 40 آذین                          153.600           ريال

زنو 90 درجه سفید 50 آذین                          269.800           ريال

زنو 90 درجه سفید 63 آذین                          445.400           ريال

زنو 90 درجه سفید 75 آذین                          699.300           ريال

زنو 90 درجه سفید 90 آذین                         1.275.200        ريال

زنو 90 درجه سفید 110 آذین                       2.092.000        ريال

زنو 90 درجه سفید 125 آذین                      3.247.100        ريال


زنو 90 درجه چپقی سفید 20 آذین                   35.800             ريال

زنو 90 درجه چپقی سفید 25 آذین                   47.500             ريال


زانو تبدیل 90 درجه سفید 20*25 آذین             56.400             ريال


زنو 45 درجه سفید 20 آذین                          32.100             ريال

زنو 45 درجه سفید 25 آذین                          47.500             ريال

زنو 45 درجه سفید 32 آذین                          75.400             ريال

زنو 45 درجه سفید 40 آذین                          132.900           ريال

زنو 45 درجه سفید 50 آذین                          226.100           ريال

زنو 45 درجه سفید 63 آذین                          306.400           ريال


سه راه سفید 20 آذین                                   45.900             ريال

سه راه سفید 25 آذین                                   64.500              ريال

سه راه سفید 32 آذین                                   95.000             ريال

سه راه سفید 40 آذین                                   181.900           ريال

سه راه سفید 50 آذین                                   312.800           ريال

سه راه سفید 63 آذین                                   574.300           ريال

سه راه سفید 75 آذین                                   974.000           ريال

سه راه سفید 90 آذین                                   1.675.800        ريال

سه راه سفید 110 آذین                                 2.514.600        ريال

سه راه سفید 125 آذین                                 4.042.700        ريال


سه راه کنج 20 آذین                                                53.900             ريال

سه راه کنج 25 آذین                                                70.000             ريال


سه راه تبدیل سفید 20*20*25 آذین                 53.100             ريال

سه راه تبدیل سفید 25*20*25 آذین                 55.300             ريال

سه راه تبدیل سفید 20*25*25 آذین                 66.900             ريال

سه راه تبدیل سفید 20*20*32 آذین                 76.800             ريال

سه راه تبدیل سفید 32*20*32 آذین                 82.600             ريال

سه راه تبدیل سفید 32*25*32 آذین                 95.400             ريال

سه راه تبدیل سفید 32*20*32 آذین                 145.600             ريال

سه راه تبدیل سفید 40*20*40 آذین                 145.600           ريال

سه راه تبدیل سفید 40*25*40 آذین                 158.700           ريال

سه راه تبدیل سفید 40*32*40 آذین                 163.000           ريالل

سه راه تبدیل سفید 50*32*50 آذین                 250.300           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*25*63 آذین                 594.300           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*32*63 آذین                 597.200           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*40*63 آذین                 600.100           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*50*63 آذین                 618.300           ريال


درپوش سفید 20 آذین                                  19.500             ريال

درپوش سفید 25 آذین                                  27.300             ريال

درپوش سفید 32 آذین                                  36.900             ريال

درپوش سفید 40 آذین                                  57.100             ريال

درپوش سفید 50 آذین                                  107.200             ريال

درپوش سفید 63 آذین                                  228.100           ريال

درپوش سفید 75 آذین                                  330.000           ريال

درپوش سفید 90 آذین                                  524.700           ريال

درپوش سفید 110 آذین                                850.100           ريال


لوله خمدار 20 آذین                                    141.500             ريال

لوله خمدار 25 آذین                                    217.300           ريال

لوله خمدار 32 آذین                                    349.300           ريال


لوله خم دوسر بوشن سفید 20 آذین                   137.700             ريال

لوله خم دوسر بوشن سفید 25 آذین                   164.300           ريال


پل سفید 20 آذین                                        54.300             ريال

پل سفید 25 آذین                                        164.300             ريال


چهارراه سفید 20 آذین                                 58.000             ريال

چهارراه سفید 25 آذین                                 77.100             ريال


زانو بوشن فلزی دیواری سفید 2/1*20             216.300           ريال

زانو بوشن فلزی دیواری سفید 3/4*25             279.900           ريال

زانو بوشن فلزی دیواری سفید 2/1*25             228.600           ريال

زانو مغزی فلزی دیواری سفید 2/1*20            312.800           ريال

زانو مغزی فلزی دیواری سفید 3/4*20            344.100           ريال

زانو مغزی فلزی دیواری سفید 3/4*25            364.000           ريال


بوشن یکسر فلزی سفید 1/2*20 آذین               187.500           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 3/4*20 آذین               247.300           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 1/2*25 آذین               187.500           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 3/4*25 آذین               269.300           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 1*32 آذین                  386.900           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 11/4*40 آذین             1.024.400           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 11/2*50 آذین             1.173.400           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 2*63 آذین                  2.513.300        ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 11/2*75 آذین             3.451.500        ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 3*90 آذین                  7.512.900          ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 4*110 آذین                10.168.100        ريال


مغزی یکسر فلزی سفید 1/2*20 آذین              301.500           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 3/4*20 آذین              336.700           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 1/2*25 آذین              287.800           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 3/4*25 آذین              341.100           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 1*32 آذین                 591.300           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 11/4*40 آذین            1.418.000        ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 11/2*50 آذین            1.798.300        ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 2*63 آذین                 3.531.300        ريال


زانو یکسر بوشن فلزی سفید 1/2*20 آذین         209.300           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 3/4*20آذین          262.100           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 1/2*25 آذین         210.200           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 3/4*25 آذین         271.600           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 3/4*32 آذین         273.900           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 1*32 آذین            409.500           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 11/4*40 آذین            1.305.000    ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 11/2*50 آذین            1.605.200   ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 2*63 آذین            2.933.200        ريال


زانویی زوج یکسر بوشن فلزی سفید 1/2*20 آذین     492.900      ريال

زانویی زوج یکسر بوشن فلزی سفید 1/2*25 آذین     529.600      ريال

زانویی زوج رادیاتور500 یکسربوشن فلزی 1/2*20 آذین  592.700    ريال


زانویی یکسرمغزی فلزی سفید 1/2*20 آذین      305.400           ريال

زانویی یکسرمغزی فلزی سفید 3/4*20 آذین      355.100           ريال

زانویی یکسرمغزی فلزی سفید 3/4*25 آذین      370.900           ريال

زانویی یکسرمغزی فلزی سفید 1/2*25 آذین      369.700           ريال


مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 1/2*20 آذین       742.300           ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 3/4*25 آذین       1.067.300           ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 1*32 آذین          1.387.100           ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 11/4*40 آذین     2.574.500        ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 11/2*50 آذین     3.832.200        ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 2*63 آذین          5.145.200        ريال


مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی سفید 1/2*20     310.600           ريال

مهره ماسوره تلفیقی مغزی فلزی سفید 1/2*20    382.900           ريال

مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی سفید 3/4*25     392.800           ريال

مهره ماسوره تلفیقی مغزی فلزی سفید 3/4*25    392.800           ريال


سه راه بوشن فلزی سفید 1/2*20 آذین              209.900           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 3/4*20 آذین              260.000           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 1/2*25 آذین              236.100           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 3/4*25 آذین              281.400           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 1*32 آذین                 469.600           ريال


سه راه مغزی فلزی سفید 1/2*20 آذین             318.600           ريال


سه راه بوشن فلزی دیواری سفید 1/2*20 آذین                212.400           ريال

سه راه بوشن فلزی دیواری سفید 1/2*25 آذین                236.000           ريال

سه راه بوشن فلزی دیواری سفید 3/4*25 آذین                292.200           ريال


سه راه مغزی فلزی دیواری سفید 1/2*20 آذین               335.800           ريال

سه راه مغزی فلزی دیواری سفید 3/4*25 آذین               377.300           ريال


فلنج پلیمری 63 آذین                                   486.500           ريال

فلنج پلیمری 75 آذین                                   510.000           ريال

فلنج پلیمری 90 آذین                                   748.800           ريال

فلنج پلیمری 110 آذین                                 844.300           ريال


آداپتور فلنج پلیمری 63 آذین                          112.000           ريال

آداپتور فلنج پلیمری 75 آذین                          164.200           ريال

آداپتور فلنج پلیمری 90 آذین                          310.100           ريال

آداپتور فلنج پلیمری 110 آذین                        407.300           ريال


مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 20 آذین           135.600           ريال

مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 25 آذین           182.200           ريال

مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 32 آذین           289.000           ريال

مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 63 آذین           357.400           ريال


شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 20 آذین          668.000           ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 25 آذین          805.800           ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 32 آذین          1.349.400           ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 40 آذین          2.087.200        ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 50 آذین          3.413.600        ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 63 آذین          3.545.400        ريال


شیر فلکه 45 درجه دوسرجوش سفید 20 آذین     1.708.700         ريال

شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه سفید 20 آذین     1.504.700        ريال

شیر فلکه 45 درجه دوسرجوش سفید 25 آذین     1.388.800           ريال

شیر فلکه سفید 20 آذین                                693.400           ريال

شیر فلکه سفید 25 آذین                                1.046.800           ريال

شیر فلکه سفید 32 آذین                                1.585.800        ريال

شیر فلکه سفید 40 آذین                                1.630.000        ريال

پایین تنه شیرفلکه سفید 20 آذین                      274.100           ريال

پایین تنه شیرفلکه سفید 25 آذین                      327.400           ريال

پایین تنه شیرفلکه سفید 32 آذین                      478.400           ريال

بالا تنه شیرفلکه سفید 20 آذین                        431.900           ريال

بالا تنه شیرفلکه سفید 25 آذین                        721.700           ريال

بالا تنه شیرفلکه سفید 32 آذین                       1.119.00           ريال


بست لوله سفید 20 آذین                                5.300               ريال

بست لوله سفید 25 آذین                                6.000               ريال

بست لوله سفید 32 آذین                                10.700             ريال

بست لوله سفید 40 آذین                                15.000             ريال

بست زوج لوله سفید 20 آذین                         8.600               ريال

بست زوج لوله سفید 25 آذین                         9.700               ريال


درپوش رزوه دار سفید 20 آذین                       9.260               ريال

درپوش رزوه دار سفید 25 آذین                       9.260               ريال

درپوش رزوه دار سفید 32 آذین                       14.690             ريال

درپوش رزوه دارپایه کوتاه اورینگ دار سفید 20 آذین                    14.490             ريال

درپوش رزوه دارپایه کوتاه اورینگ دار سفید 25 آذین                    19.720             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 2/1 آذین                                   14.610             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 4/3 آذین                                   27.250             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 1 آذین                                      45.490             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 2/1 آذین                                     14.610             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 3/4 آذین                                     27.250             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 1 آذین                                        40.600             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 20 (جدید) آذین                           11.000             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 20 (جدید) آذین                             11.000             ريال


شابلون سفید 2/1 آذین                                                          21.500             ريال

شابلون سفید 4/3 آذین                                                          18.200             ريال

صفحه نصب رادیاتوری 500 آذین                                          77.900             ريال

 


  

لوله و اتصالات آذین