آخرین لیست قیمت لوله واتصالات آذین


 لیست قیمت لوله آذین

لوله 20 آذین                                             106.600           ريال

لوله 25 آذین                                             167.200           ريال

لوله 32 آذین                                             314.000           ريال

لوله 40 آذین                                             565.000           ريال

لوله 50 آذین                                             914.400        ريال

لوله 63 آذین                                             1.461.800        ريال

لوله 75 آذین                                             2.110.300        ريال

لوله 90 آذین                                             3.065.000        ريال

لوله 110 آذین                                           4.164.200       ريال

لوله 125 آذین                                           6.105.400        ريال

لوله سه لایه سفید 20 آذین                            132.200           ريال

لوله سه لایه سفید 25 آذین                            208.000           ريال

لوله سه لایه سفید 32 آذین                            390.500           ريال

لوله سه لایه سفید 40 آذین                            698.200           ريال

لوله سه لایه سفید 50 آذین                            1.131.900        ريال

لوله سه لایه سفید 63 آذین                            1.811.800        ريال

لوله فویلدار 40 آذین                                    565.000           ريال

لوله فویلدار 50 آذین                                    914.400        ريال

لوله فویلدار 63 آذین                                    11.461.800        ريال


بوشن 20 آذین                                           13.400             ريال

بوشن 25 آذین                                           17.300             ريال

بوشن 32 آذین                                          27.700             ريال

بوشن 40 آذین                                           51.800             ريال

بوشن 50 آذین                                          89.700           ريال

بوشن 63 آذین                                          151.700           ريال

بوشن 75 آذین                                           234.700           ريال

بوشن 90 آذین                                           391.700           ريال

بوشن 110 آذین                                        595.000           ريال

بوشن 125 آذین                                         800.800        ريال


بوشن تبدیل آذین 20*25                              12.400             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*32                              15.800             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*32                              17.500             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*40                              27.000             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*40                              28.800             ريال

بوشن تبدیل آذین 32*40                              35.600             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*50                              41.300             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*50                              41.100             ريال

بوشن تبدیل آذین 32*50                              43.500             ريال

بوشن تبدیل آذین 40*50                              51.100             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*63                              64.300             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*63                              64.300           ريال

بوشن تبدیل آذین 32*63                              67.300           ريال

بوشن تبدیل آذین 40*63                              84.500           ريال

بوشن تبدیل آذین 50*63                              96.700           ريال

بوشن تبدیل آذین 40*75                              144.400           ريال

بوشن تبدیل آذین 50*75                              157.400           ريال

بوشن تبدیل آذین 63*75                              179.100           ريال

بوشن تبدیل آذین 50*90                              221.000           ريال

بوشن تبدیل آذین 63*90                              247.700           ريال

بوشن تبدیل آذین 75*90                              269.000           ريال

بوشن تبدیل آذین 63*110                            331.900           ريال

بوشن تبدیل آذین 75*110                            351.600           ريال

بوشن تبدیل آذین 90*110                           431.400           ريال

بوشن تبدیل آذین 110*125                          909.300        ريال


زنو 90 درجه سفید 20 آذین                          19.700             ريال

زنو 90 درجه سفید 25 آذین                          29.400             ريال

زنو 90 درجه سفید 32 آذین                          46.500             ريال

زنو 90 درجه سفید 40 آذین                          88.000           ريال

زنو 90 درجه سفید 50 آذین                          152.300           ريال

زنو 90 درجه سفید 63 آذین                          251.700           ريال

زنو 90 درجه سفید 75 آذین                          396.700           ريال

زنو 90 درجه سفید 90 آذین                         725.900        ريال

زنو 90 درجه سفید 110 آذین                       1.178.800        ريال

زنو 90 درجه سفید 125 آذین                      1.833.400        ريال


زنو 90 درجه چپقی سفید 20 آذین                   21.200             ريال

زنو 90 درجه چپقی سفید 25 آذین                   27.200             ريال


زانو تبدیل 90 درجه سفید 20*25 آذین             31.700             ريال


زنو 45 درجه سفید 20 آذین                          17.700             ريال

زنو 45 درجه سفید 25 آذین                          26.200             ريال

زنو 45 درجه سفید 32 آذین                          42.500             ريال

زنو 45 درجه سفید 40 آذین                          75.600           ريال

زنو 45 درجه سفید 50 آذین                          130.700           ريال

زنو 45 درجه سفید 63 آذین                          175.000           ريال


سه راه سفید 20 آذین                                   25.100             ريال

سه راه سفید 25 آذین                                   34.700              ريال

سه راه سفید 32 آذین                                   54.100             ريال

سه راه سفید 40 آذین                                   104.600           ريال

سه راه سفید 50 آذین                                   175.200           ريال

سه راه سفید 63 آذین                                   325.500           ريال

سه راه سفید 75 آذین                                   545.600           ريال

سه راه سفید 90 آذین                                   959.700        ريال

سه راه سفید 110 آذین                                 1.427.200        ريال

سه راه سفید 125 آذین                                 2.306.900        ريال


سه راه کنج 20 آذین                                                32.000             ريال

سه راه کنج 25 آذین                                                39.800             ريال


سه راه تبدیل سفید 20*20*25 آذین                 30.200             ريال

سه راه تبدیل سفید 25*20*25 آذین                 31.300             ريال

سه راه تبدیل سفید 20*25*25 آذین                 37.900             ريال

سه راه تبدیل سفید 20*20*32 آذین                 44.800             ريال

سه راه تبدیل سفید 32*20*32 آذین                 47.300             ريال

سه راه تبدیل سفید 32*25*32 آذین                 53.700             ريال

سه راه تبدیل سفید 32*20*32 آذین                 47.300             ريال

سه راه تبدیل سفید 40*20*40 آذین                 85.100           ريال

سه راه تبدیل سفید 40*25*40 آذین                 91.200           ريال

سه راه تبدیل سفید 40*32*40 آذین                 94.800           ريالل

سه راه تبدیل سفید 50*32*50 آذین                 141.700           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*25*63 آذین                 330.500           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*32*63 آذین                 338.300           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*40*63 آذین                 340.100           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*50*63 آذین                 350.100           ريال


درپوش سفید 20 آذین                                  11.000             ريال

درپوش سفید 25 آذین                                  15.900             ريال

درپوش سفید 32 آذین                                  21.300             ريال

درپوش سفید 40 آذین                                  34.000             ريال

درپوش سفید 50 آذین                                  62.500             ريال

درپوش سفید 63 آذین                                  139.100           ريال

درپوش سفید 75 آذین                                  200.000           ريال

درپوش سفید 90 آذین                                  306.700           ريال

درپوش سفید 110 آذین                                483.900           ريال


لوله خمدار 20 آذین                                    56.200             ريال

لوله خمدار 25 آذین                                    85.900           ريال

لوله خمدار 32 آذین                                    139.600           ريال


لوله خم دوسر بوشن سفید 20 آذین                   76500             ريال

لوله خم دوسر بوشن سفید 25 آذین                   91.800           ريال


پل سفید 20 آذین                                        30.900             ريال

پل سفید 25 آذین                                        38.700             ريال


چهارراه سفید 20 آذین                                 35.200             ريال

چهارراه سفید 25 آذین                                 38.700             ريال


زانو بوشن فلزی دیواری سفید 2/1*20             141.100           ريال

زانو بوشن فلزی دیواری سفید 4/3*25             178.300           ريال

زانو بوشن فلزی دیواری سفید 2/1*25             145.900           ريال

زانو مغزی فلزی دیواری سفید 2/1*20            209.600           ريال

زانو مغزی فلزی دیواری سفید 4/3*20            234.400           ريال

زانو مغزی فلزی دیواری سفید 4/3*25            243.100           ريال


بوشن یکسر فلزی سفید 2/1*20 آذین               125.400           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 4/3*20 آذین               164.700           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 2/1*25 آذین               128.300           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 4/3*25 آذین               175.100           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 1*32 آذین                  263.000           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 4/11*40 آذین             693.600           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 2/11*50 آذین             799.220           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 2*63 آذین                  1.722.240        ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 2/21*75 آذین             2.382.720        ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 3*90 آذین                  4.780.80          ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 4*110 آذین                6.693.270        ريال


مغزی یکسر فلزی سفید 2/1*20 آذین              188.540           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 4/3*20 آذین              233.080           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 2/1*25 آذین              195.550           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 4/3*25 آذین              231.190           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 1*32 آذین                 404.580           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 4/11*40 آذین            1.019.830        ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 2/11*50 آذین            1.254.340        ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 2*63 آذین                 2.439.430        ريال


زانو یکسر بوشن فلزی سفید 2/1*20 آذین         137.960           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 4/3*20آذین          192.330           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 2/1*25 آذین         139.940           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 4/3*25 آذین         198.300           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 4/3*32 آذین         199.750           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 1            *32 آذین             308.320           ريال


زانویی زوج یکسر بوشن فلزی سفید 2/1*20 آذین                        334.730           ريال

زانویی زوج یکسر بوشن فلزی سفید 2/1*25 آذین                        377.720           ريال

زانویی زوج رادیاتور500 یکسربوشن فلزی 2/1*20 آذین  420.570           ريال


زانویی یکسرمغزی فلزی سفید 2/1*20 آذین      210.260           ريال

زانویی یکسرمغزی فلزی سفید 4/3*20 آذین      252.220           ريال

زانویی یکسرمغزی فلزی سفید 4/3*25 آذین      255.670           ريال

زانویی یکسرمغزی فلزی سفید 2/1*25 آذین      247.150           ريال


مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 2/1*20 آذین       489.900           ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 4/3*25 آذین       698.400           ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 1*32 آذین          917.700           ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 4/11*40 آذین     1.728.000        ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 2/11*50 آذین     2.575.000        ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 2*63 آذین          3.550.400        ريال


مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی سفید 2/1*20     206.680           ريال

مهره ماسوره تلفیقی مغزی فلزی سفید 2/1*20    256.820           ريال

مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی سفید 4/3*25     280.190           ريال

مهره ماسوره تلفیقی مغزی فلزی سفید 4/3*25    327.470           ريال


سه راه بوشن فلزی سفید 2/1*20 آذین              141.150           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 4/3*20 آذین              188.730           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 2/1*25 آذین              163.320           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 4/3*25 آذین              200.430           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 1*32 آذین                 335.480           ريال


سه راه مغزی فلزی سفید 2/1*20 آذین             222.110           ريال


سه راه بوشن فلزی دیواری سفید 2/1*20 آذین                143.510           ريال

سه راه بوشن فلزی دیواری سفید 2/1*25 آذین                153.800           ريال

سه راه بوشن فلزی دیواری سفید 4/3*25 آذین                206.340           ريال


سه راه مغزی فلزی دیواری سفید 2/1*20 آذین               240.570           ريال

سه راه مغزی فلزی دیواری سفید 4/3*25 آذین               265.500           ريال


فلنج پلیمری 63 آذین                                   476.060           ريال

فلنج پلیمری 75 آذین                                   508.100           ريال

فلنج پلیمری 90 آذین                                   702.430           ريال

فلنج پلیمری 110 آذین                                 800.300           ريال


آداپتور فلنج پلیمری 63 آذین                          137.120           ريال

آداپتور فلنج پلیمری 75 آذین                          201.400           ريال

آداپتور فلنج پلیمری 90 آذین                          378.080           ريال

آداپتور فلنج پلیمری 110 آذین                                    524.610           ريال


مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 20 آذین           106.080           ريال

مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 25 آذین           147.880           ريال

مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 32 آذین           243.060           ريال

مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 63 آذین           575.540           ريال


شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 20 آذین          106.080           ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 25 آذین          526.090           ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 32 آذین          895.000           ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 40 آذین          1.383.450        ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 50 آذین          2.216.720        ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 63 آذین          2.302.300        ريال


شیر فلکه 45 درجه دوسرجوش سفید 20 آذین     970.160           ريال

شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه سفید 20 آذین     1.157.170        ريال

شیر فلکه 45 درجه دوسرجوش سفید 25 آذین     949.210           ريال

شیر فلکه سفید 20 آذین                                460.510           ريال

شیر فلکه سفید 25 آذین                                678.340           ريال

شیر فلکه سفید 32 آذین                                1.041.420        ريال

شیر فلکه سفید 40 آذین                                1.068.080        ريال

پایین تنه شیرفلکه سفید 20 آذین                      181.950           ريال

پایین تنه شیرفلکه سفید 25 آذین                      221.390           ريال

پایین تنه شیرفلکه سفید 32 آذین                      331.820           ريال

بالا تنه شیرفلکه سفید 20 آذین                                    274.250           ريال

بالا تنه شیرفلکه سفید 25 آذین                                    452.150           ريال

بالا تنه شیرفلکه سفید 32 آذین                                    704.980           ريال


بست لوله سفید 20 آذین                                5.180               ريال

بست لوله سفید 25 آذین                                5.970               ريال

بست لوله سفید 32 آذین                                10.740             ريال

بست لوله سفید 40 آذین                                14.960             ريال

بست زوج لوله سفید 20 آذین                         8.400               ريال

بست زوج لوله سفید 25 آذین                         9.640               ريال


درپوش رزوه دار سفید 20 آذین                       9.260               ريال

درپوش رزوه دار سفید 25 آذین                       9.260               ريال

درپوش رزوه دار سفید 32 آذین                       14.690             ريال

درپوش رزوه دارپایه کوتاه اورینگ دار سفید 20 آذین                    14.490             ريال

درپوش رزوه دارپایه کوتاه اورینگ دار سفید 25 آذین                    19.720             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 2/1 آذین                                   14.610             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 4/3 آذین                                   27.250             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 1 آذین                                      45.490             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 2/1 آذین                                     14.610             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 4/3 آذین                                     27.250             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 1 آذین                                        45.490             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 20 (جدید) آذین                           10.790             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 20 (جدید) آذین                             10.790             ريال


شابلون سفید 2/1 آذین                                                          22.710             ريال

شابلون سفید 4/3 آذین                                                          18.720             ريال

صفحه نصب رادیاتوری 500 آذین                                          81.080             ريال