آخرین لیست قیمت پوش فیت پلی ران پروتکت

 


لیست قیمت پوش فیت پلی ران ( پروتکت )


 

زانو کوتاه 87 درجه 40 پلی ران پروتکت                                                          225.910           ريال

زانو کوتاه 87 درجه 50 پلی ران پروتکت                                                          292.110           ريال

زانو کوتاه 87 درجه 75 پلی ران پروتکت                                                          477.720           ريال

زانو کوتاه 87 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                        1.168.900        ريال

زانو کوتاه 87 درجه 125 پلی ران پروتکت                                                        1.575.280        ريال

 


زانو بلند 87 درجه 50 پلی ران پروتکت                                                            257.020           ريال

زانو بلند 87 درجه 75 پلی ران پروتکت                                                            668.020           ريال

زانو بلند 87 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                          1.519.260        ريال

زانو بلند 87 درجه 125 پلی ران پروتکت                                                          2.202.540        ريال

 


زانو 15 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                               814.180           ريال

 


زانو 30 درجه 50 پلی ران پروتکت                                                                 253.200           ريال

زانو 30 درجه 75 پلی ران پروتکت                                                                 434.400           ريال

زانو 30 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                               874.760           ريال

 


زانو 67 درجه 50 پلی ران پروتکت                                                                 296.480           ريال

زانو 67 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                               1.065.080        ريال

 


زانو 45 درجه 40 پلی ران پروتکت                                                                 218.580           ريال

زانو 45 درجه 50 پلی ران پروتکت                                                                 274.820           ريال

زانو 45 درجه 75 پلی ران پروتکت                                                                 425.800           ريال

زانو 45 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                               935.320           ريال

زانو 45 درجه 125 پلی ران پروتکت                                                               1.263.860        ريال

زانو 45 درجه 160 پلی ران پروتکت                                                               2.591.600        ريال

زانو 45 درجه 200 پلی ران پروتکت                                                               15.903.800       ريال

 


زانو بست خور45 درجه پلی ران پروتکت                                                          1.639.410        ريال

 


سه راه 87 درجه 50 پلی ران پروتکت                                                              467.260           ريال

 سه راه 87 درجه 75 پلی ران پروتکت                                                             773.550           ريال

سه راه 87 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                            1.572.040        ريال

 


سه راه 45 درجه 40 پلی ران پروتکت                                                              419.760           ريال

سه راه 45 درجه 50 پلی ران پروتکت                                                              510.650           ريال

سه راه 45 درجه 75 پلی ران پروتکت                                                              881.700           ريال

سه راه 45 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                            1.900.760        ريال

سه راه 45 درجه 125 پلی ران پروتکت                                                            2.717.930        ريال

سه راه 45 درجه 160 پلی ران پروتکت                                                            5.268.800        ريال

سه راه 45 درجه 200 پلی ران پروتکت                                                            34.007.40        ريال

 


 

سه راه تبدیل 87 درجه 50/75 پلی ران پروتکت                                                  639.920           ريال

سه راه تبدیل 87 درجه 50/100 پلی ران پروتکت                                                1.084.580        ريال

 


سه راه تبدیل 45 درجه 50/75 پلی ران پروتکت                                                  696.170           ريال

سه راه تبدیل 45 درجه 50/100 پلی ران پروتکت                                                1.179.720        ريال

سه راه تبدیل 45 درجه 75/100 پلی ران پروتکت                                                1.421.570        ريال

سه راه تبدیل 45 درجه 110/125 پلی ران پروتکت                                              2.350.480        ريال

سه راه تبدیل 45 درجه 100/160 پلی ران پروتکت                                              3.725.420        ريال

سه راه تبدیل 45 درجه 160/200 پلی ران پروتکت                                              21.467.870       ريال

 

 


سه راه بازدید 90 درجه 75 پلی ران پروتکت                                                      877.760           ريال

سه راه بازدید 90 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                    1.602.560        ريال

سه راه بازدید 90 درجه 125 پلی ران پروتکت                                                    2.483.380        ريال

سه راه بازدید 90 درجه 200 پلی ران پروتکت                                                    23.942.990       ريال

 


 

دریچه بازدید 50 پلی ران پروتکت                                                                   247.440           ريال

دریچه بازدید 75 پلی ران پروتکت                                                                   310.410           ريال

دریچه بازدید 110 پلی ران پروتکت                                                                 598.960           ريال

دریچه بازدید 125 پلی ران پروتکت                                                                 915.120           ريال

دریچه بازدید 160 پلی ران پروتکت                                                                 1.150.0.50        ريال

 


تبدیل 40/50 پلی ران پروتکت                                                                       231.600           ريال

تبدیل 50/75 پلی ران پروتکت                                                                       348.340           ريال

تبدیل 50/110 پلی ران پروتکت                                                                     564.680           ريال

تبدیل 75/110 پلی ران پروتکت                                                                     603.150           ريال

تبدیل 110/125 پلی ران پروتکت                                                                    874.760           ريال

تبدیل 125/160 پلی ران پروتکت                                                                    1.523.060        ريال

تبدیل 160/200 پلی ران پروتکت                                                                    12.797.070       ريال

 


چهارراه 45 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                          2.355.870        ريال

 


رابط پوش فیت 40 پلی ران پروتکت                                                                260.000           ريال

رابط پوش فیت 50 پلی ران پروتکت                                                                291.600           ريال

رابط پوش فیت 75 پلی ران پروتکت                                                                459.440           ريال

رابط پوش فیت 110 پلی ران پروتکت                                                               967.760           ريال

رابط پوش فیت 125 پلی ران پروتکت                                                               1.303.900        ريال

رابط پوش فیت 160 پلی ران پروتکت                                                               1.896.290        ريال

 


درپوش تست پوش فیت 40 پلی ران پروتکت                                                       63.780             ريال

درپوش تست پوش فیت 50 پلی ران پروتکت                                                       64.920             ريال

درپوش تست پوش فیت 75 پلی ران پروتکت                                                       139.080           ريال

درپوش تست پوش فیت 110 پلی ران پروتکت                                                     240.960           ريال

درپوش تست پوش فیت 125 پلی ران پروتکت                                                     288.960           ريال

درپوش تست پوش فیت 160 پلی ران پروتکت                                                     492.180           ريال

درپوش تست پوش فیت 200 پلی ران پروتکت                                                     1.122.830        ريال

 


علمک 50-75 پلی ران پروتکت                                                                     382.820           ريال

علمک 125-110 پلی ران پروتکت                                                                  944.350           ريال

 


سیفون بازدید 110 پلی ران پروتکت                                                                 4.738.460        ريال

سیفون بازدید 125 پلی ران پروتکت                                                                 6.670.860        ريال

سیفون بازدید 160 پلی ران پروتکت                                                                 14.003.420       ريال

 

 


سیفون یک تکه علم بلند 75-50 پلی ران پروتکت                                                 585.220           ريال

سیفون یک تکه علم بلند 75 پلی ران پروتکت                                                      758.510           ريال

سیفون یک تکه علم بلند 125-110 پلی ران پروتکت                                              2.143.530        ريال

 


سیفون یک تکه علم کوتاه 75-50 پلی ران پروتکت                                               479.400           ريال

سیفون یک تکه علم کوتاه 75 پلی ران پروتکت                                                    652.690           ريال

سیفون یک تکه علم کوتاه 125-110 پلی ران پروتکت                                            1.855.080        ريال

 


سیفون سوکت دار 50 پلی ران پروتکت                                                             483.140           ريال

سیفون سوکت دار 75 پلی ران پروتکت                                                             483.140           ريال

سیفون سوکت دار 125-110 پلی ران پروتکت                                                     2.548.170        ريال

 


سیفون با دریچه بازدید 75 پلی ران پروتکت                                                        4.102.530        ريال

سیفون با دریچه بازدید 125-110 پلی ران پروتکت                                               7.369.200        ريال

 


لوله دو سر سوکت پلی ران پروتکت


لوله یکسر سوکت سایز 40 میلیمتر 30 سانتی پلی ران پروتکت                                 141.650           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 40 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                                 265.180           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 40 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                               412.360           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 40 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                               771.360           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 40 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                               1.101.560        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 50 میلیمتر 30 سانتی پلی ران پروتکت                                 237.350           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 50 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                                 318.290           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 50 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                               495.290           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 50 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                               952.040           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 50 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                               1.362.960        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 75 میلیمتر 30 سانتی پلی ران پروتکت                                 283.580           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 75 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                                 492.930           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 75 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                               834.140           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 75 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                               1.632.290        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 75 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                               2.351.750        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 110 میلیمتر 30 سانتی پلی ران پروتکت                               599.660           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 110 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               948.480           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 110 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             1.711.420        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 110 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             3.380.150        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 110 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             4.988.540        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 125 میلیمتر 30 سانتی پلی ران پروتکت                               729.040           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 125 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               1.254.000        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 125 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             2.270.310        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 125 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             4.474.380        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 125 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             6.639.640        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 160 میلیمتر 30 سانتی پلی ران پروتکت                               1.261.920        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 160 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               1.918.970        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 160 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             3.837.060        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 160 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             7.673.660        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 160 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             11.510.660       ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 200 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               4.085.220        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 200 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             7.269.360        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 200 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             13.782.570       ريال

لوله یکسر سوکت سایز 200 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             20.195.980       ريال

 


لوله دو سر سوکت پلی ران پروتکت


 

لوله دوسر سوکت سایز 50 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                                 288.020           ريال

لوله دوسر سوکت سایز 50 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                               538.370           ريال

لوله دوسر سوکت سایز 50 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                               840.930           ريال

لوله دوسر سوکت سایز 50 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                               1.205.930        ريال

 

لوله دوسر سوکت سایز 75 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                                 540.480           ريال

لوله دوسر سوکت سایز 75 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                               1.004.150        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 75 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                               1.699.490        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 75 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                               2.558640         ريال

 

لوله دوسر سوکت سایز 110 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               1.221.240        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 110 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             1.897.230        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 110 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             3.478.910        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 110 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             5.314.430        ريال

 

لوله دوسر سوکت سایز 125 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               1.375.540        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 125 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             2.549.440        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 125 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             4.627.900        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 125 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             6.867.980        ريال

 

لوله دوسر سوکت سایز 160 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               2.224.470        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 160 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             4.092.340        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 160 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             8.183.800        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 160 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             12.275.160       ريال

 

لوله دوسر سوکت سایز 200 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               4.986.110        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 200 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             8.170.230        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 200 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             16.288.600       ريال

لوله دوسر سوکت سایز 200 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             24.334.700       ريال