لیست قیمت سوپرپایپ 22مهر 99

 


لوله سوپرپایپ                                           قیمت

 

لوله سوپرپایپ 16مم+22                 174.847           ريال

لوله سوپرپایپ 20مم+2                   250.264          ريال

لوله سوپرپایپ 25مم+2                   379.102           ريال

لوله سوپرپایپ 32مم+2                   590.780           ريال

لوله سوپرپایپ 40                          2.300.336        ريال

لوله سوپرپایپ 50                          3.089.278        ريال

لوله سوپرپایپ 63                          4.273.297        ريال

لوله سوپرپایپ 75                          8.584.295        ريال

لوله سوپرپایپ 90                          11.729.926      ريال

لوله سوپرپایپ 110                                    16.030.303      ريال

 

اتصالات سوپرپایپ

 

سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ 16*2/1*16                  3.165.469        ريال

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ 16*2/1*16                   2.986.164        ريال

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ 20*4/3*20                   3.598.199        ريال

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ 25*2/1*25                   3.729.435        ريال

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ 32*2/1*32                   4.503.008        ريال

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ 32*4/3*32                   4.660.513        ريال

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ 4/3*16                         2.907.44          ريال

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ 4/3*20                         3.746.766        ريال

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ 1*25                            3.904.466        ريال

زانو دیواری صفحه دار پرسی سوپرپایپ 4/3*20                2.366.063        ريال

ته بند پرسی سوپرپایپ 16                                        315.773           ريال

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 2/1*16                             412.238           ريال

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 4/3*16                              510.883           ريال

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ 2/1*16                              515.461           ريال

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 2/1*20                             524.508           ريال

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 4/3*20                             571.923           ريال

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ 2/1*20                             585.439           ريال

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ 4/3*20                             786.762           ريال

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 4/3*25                            796.681           ريال

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 1*25                                1.016.643        ريال

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ 4/3*25                             1.026453         ريال

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ 1*25                                1.166.627        ريال

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 1*32                                1.058.717        ريال

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 4/11*32                           1.727.214        ريال

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ 1*32                                1.400.759        ريال

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ 4/11*32                           1.780.188        ريال

زانو پرسی سوپرپایپ 16                                           650.730           ريال

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ 2/1*16                              507.286           ريال

زانو پرسی سوپرپایپ 20                                           924.974           ريال

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ 2/1*20                              631.437           ريال

چپقی پرسی سوپرپایپ 2/1*16                                 676.263           ريال

چپقی پرسی سوپرپایپ 2/1*20                                 749.593           ريال

چپقی پرسی سوپرپایپ 4/3*20                                 866.877           ريال

زانو پرسی سوپرپایپ 25                                           1.315.630        ريال

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ 4/3*20                              2.841.957        ريال

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ 1*32                                 4.153.118        ريال

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ 1*25                                 1.346.259        ريال

چپقی پرسی سوپرپایپ 4/3*25                                 1.026.453        ريال

چپقی پرسی سوپرپایپ 1*25                                    1.366.315        ريال

زانو پرسی سوپرپایپ 32                                           1.797.192        ريال

چپقی پرسی سوپرپایپ 1*32                                    1.447.956        ريال

سه راه پرسی سوپرپایپ 16                                      935.547           ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 16/20/16                     1.011.084        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 16/16/20                     1.025.690        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 20/16/20                     1.089.455        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 16/20/20                     1.094.578        ريال

سه راه پرسی سوپرپایپ 20                                      1.198.128        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 16/25/20                     1.408.062        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 20/25/20                     1.433.241        ريال

سه راه توپیچ پرسی سوپرپایپ 20*2/1*20                   1.041.277        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 16/16/25                     1.300.261        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 20/16/25                     1.359.339        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 25/16/25                     1.604.807        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 16/20/25                     1.340.046        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 20/20/25                     1.516.953        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 25/20/25                     1.658.871        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 16/25/25                     1.585.296        ريال

سه راه پرسی سوپرپایپ 25                                      1.799.808        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 25/32/25                     2.184.033        ريال

سه راه روپیچ پرسی سوپرپایپ 25*4/3*25                    1.434.876        ريال

سه راه توپیچ پرسی سوپرپایپ 25*4/3*25                   2.069.583        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 32/16/32                     2.296.957        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 32/20/32                     2.503.294        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 25/25/32                     2.159.399        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 32/25/32                     2.358.433        ريال

سه راه پرسی سوپرپایپ 32                                      2.358.433        ريال

سه راه روپیچ پرسی سوپرپایپ 32*4/3*32                    1.941.399        ريال

بوشن پرسی سوپرپایپ 16                                        550.014           ريال

تبدیل پرسی سوپرپایپ 16*20                                   623.480           ريال

بوشن پرسی سوپرپایپ 20                                        664.791           ريال

بوشن پرسی سوپرپایپ 25                                        1.138.941        ريال

بوشن پرسی سوپرپایپ 32                                        1.433.786        ريال

تبدیل پرسی سوپرپایپ 16*25                                   947.319           ريال

تبدیل پرسی سوپرپایپ 20*25                                   991.355           ريال

تبدیل پرسی سوپرپایپ 20*32                                   1.246.824        ريال

تبدیل پرسی سوپرپایپ 25*32                                   1.457.766        ريال

رابط پرسی مهرده دار سوپرپایپ 2/1*16                       580.752           ريال

رابط پرسی مهرده دار سوپرپایپ 2/1*20                       708.609           ريال

رابط پرسی مهرده دار سوپرپایپ 14/1*32                     1.753.374        ريال

زانو دیواری پرسی سوپرپایپ 2/1*16                           749.593           ريال

زانو سه راه 90پرسی سوپرپایپ 16*2/1*16                 1.039.860        ريال

زانو سه راه 90پرسی سوپرپایپ 16*2/1*20                 1.169.461        ريال

زانو دیواری پرسی سوپرپایپ 2/1*20                           814.557           ريال

زانو دیواری پرسی سوپرپایپ 4/3*20                           1.021.112        ريال

زانو سه راه 90پرسی سوپرپایپ 20*2/1*20                 1.137.197        ريال

 

اتصالات کلاسیک سوپرپایپ

 

 

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ 1*25                     890.857           ريال

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ 1*32                     934.457           ريال

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ 4/11*31                1.166.520        ريال

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ 1*32                     1.069.835        ريال

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ 4/11*31                 1.620.721        ريال

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ 16                                467.828           ريال

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ 20                                640.811           ريال

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ 25                                 1.015.771        ريال

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ 32                                1.680.344        ريال

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ 2/1*16                      517.205           ريال

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ 2/1*20                      578.487           ريال

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ 4/3*20                      660.811           ريال

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ 4/3*25                      954.404           ريال

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ 1*25                         1.272.357        ريال

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ 1*32                         1.313.341        ريال

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ 2/1*20                          559.715           ريال

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ 4/3*25                          954.404           ريال

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ 1*25                             1.140.249        ريال

سه راه پرسی کلاسیک سوپرپایپ 16                           635.252           ريال

سه راه پرسی کلاسیک سوپرپایپ 20                           874.071           ريال

سه راه پرسی کلاسیک سوپرپایپ 25                           1.369.367        ريال

سه راه پرسی کلاسیک سوپرپایپ 32                           2.201.691        ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 16/20/16          803.112           ريال

سه راه توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ 16/2/1/16         717.874           ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 16/16/20          726.485           ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 20/16/20          785.454           ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 16/20/20          803.112           ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 16/25/20          10.104.715      ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 20/25/20          10.104.715      ريال

سه راه توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ 20/2/1/20         809.761           ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 16/16/25          947.864           ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 20/16/25          991.028           ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 25/16/25          1.157.471        ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 16/20/25          1.006.397        ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 25/20/20          1.095.777        ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 25/20/25          1.196.275        ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 16/25/25          1.173.063        ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 25/32/25          1.845.043        ريال

سه راه روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ 25*4/3*25        1.196.384        ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 32/16/32          1.700.945        ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 32/20/32          1.798.173        ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 25/25/32          1.695.795        ريال

سه راه تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 32/25/32          1.957.495        ريال

سه راه روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ 32*4/3*32        1.792.723        ريال

بوشن پرسی کلاسیک سوپرپایپ 16                            341.388           ريال

بوشن پرسی کلاسیک سوپرپایپ 20                            451.578           ريال

بوشن پرسی کلاسیک سوپرپایپ 25                            752.972           ريال

بوشن پرسی کلاسیک سوپرپایپ 32                            1.264.727        ريال

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 16*20                       428.370           ريال

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 16*25                       596.012           ريال

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 20*25                       644.626           ريال

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 20*32                       929.333           ريال

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ 25*32                       1.061.551        ريال

زانو دیواری پرسی کلاسیک سوپرپایپ2/1*16                598.192           ريال

زانو سه راه 90پرسی کلاسیک سوپرپایپ 16*2/1*16     830.580           ريال

زانو سه راه 90پرسی کلاسیک سوپرپایپ 16*2/1*20      999.312           ريال

زانو دیواری پرسی کلاسیک سوپرپایپ 2/1*20                712.097           ريال

زانو دیواری پرسی کلاسیک سوپرپایپ 4/3*20                765.071           ريال

زانو سه راه 90پرسی کلاسیک سوپرپایپ 20*2/1*20      952.442           ريال

 

اتصالات رایزر سیستم سوپرپایپ

 

رابط پرسی RS-2   25 سوپرپایپ                               6.118.061        ريال

رابط پرسی RS-2   32 سوپرپایپ                               6.272.296        ريال

رابط پرسی RS-2   40 سوپرپایپ                               6.304.451        ريال

رابط پرسی RS-2   50 سوپرپایپ                               7.012.951        ريال

رابط پرسی RS-2   63 سوپرپایپ                               7.875.904        ريال

رابط پرسی RS-2   75 سوپرپایپ                               12.338582       ريال

رابط پرسی RS-3   90 سوپرپایپ                               22.086.670      ريال

رابط پرسی RS-3   110 سوپرپایپ                             26.251.778      ريال

رابط فلنجی  RS-2*65 سوپرپایپ                                48.110.747      ريال

رابط فلنجی  RS-3*80 سوپرپایپ                                50.589.734      ريال

رابط فلنجی  RS-3*110 سوپرپایپ                              55.456.802      ريال

رابط روپیچ RS-2   2 اینچ سوپرپایپ                              7.270.627        ريال

رابط روپیچ RS-2   2/21 اینچ سوپرپایپ                          12.684.875      ريال

رابط روپیچ RS-3   3 اینچ سوپرپایپ                              9.806.730        ريال

رابط توپیچ RS-2    1 اینچ سوپرپایپ                             5.893.630        ريال

رابط توپیچ RS-2    2 اینچ سوپرپایپ                             6.291.698        ريال

رابط توپیچ RS-2    2/21 اینچ سوپرپایپ                        14.722.879      ريال

رابط توپیچ RS-3    3 اینچ سوپرپایپ                            9.068.225        ريال

زانو RS-2 سوپرپایپ                                               8.803.812        ريال

زانو RS-3 سوپرپایپ                                               16.549.688      ريال

زانو RS-2 45  سوپرپایپ                                          9.782.205        ريال

زانو RS-3 45  سوپرپایپ                                          19.797.997      ريال

سه راه RS-2 سوپرپایپ                                          11.057.614      ريال

سه راه RS-3 سوپرپایپ                                          25.027.708      ريال

بوشن RS-2 سوپرپایپ                                            6.349.759        ريال

بوشن RS-3 سوپرپایپ                                            13.272.385      ريال

تبدیل RS-3*RS-2  سوپرپایپ                                   8.873.908        ريال

بوشن شیفت RS-2   130م م سوپرپایپ                      14.199.539      ريال

بوشن شیفت RS-3   210م م سوپرپایپ                      31.761.069      ريال

بوشن شیفت RS-2   5م م سوپرپایپ                         7.678.069        ريال

بوشن شیفت RS-3   5م م سوپرپایپ                          11.608.718      ريال

 

اتصالات آلمانی سوپرپایپ

 

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 4/11*40                        5.574.151          ريال

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 2/11*40                        6.262.922          ريال

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ 4/11*40                          6.041.652        ريال

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ 2/11*40                           6.256.818        ريال

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 2/11*50                          7.513.152        ريال

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 2*50                               10.569.512       ريال

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ 2/11*50                           8.219.581        ريال

زانو پرسی سوپرپایپ 40                                            8.184.047        ريال

زانو پرسی سوپرپایپ 50                                           12.067.717       ريال

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ 4/11*40                            12.036.216       ريال

چپقی پرسی سوپرپایپ 2/11*40                                12.258.140       ريال

زانو 45 پرسی سوپرپایپ 40                                        8.923.285        ريال

زانو 45 پرسی سوپرپایپ 50                                       11.917.406       ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 32/50/32                      14.482.095       ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 40/20/40                      11.157.758       ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 32/25/40                      11.517.376       ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 40/25/40                      11.181.983       ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 32/32/40                      11.213.811       ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 40/32/40                      11.259.482       ريال

سه راه پرسی سوپرپایپ 40                                       11.381.453       ريال

سه راه پرسی سوپرپایپ 50                                       15.325.291       ريال

سه راه توپیچ پرسی سوپرپایپ 40*4/3*40                    9.959.587        ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 40/25/50                      14.794.352       ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 50/25/50                      14.808.522       ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 50/32/50                      14.977.036       ريال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 50/40/50                      14.949.677       ريال

سه راه توپیچ پرسی سوپرپایپ 50*1*50                       14.573.409      ريال

تبدیل پرسی سوپرپایپ 25*40                                     5.812.098        ريال

تبدیل پرسی سوپرپایپ 32*40                                     6.033.804        ريال

تبدیل پرسی سوپرپایپ 32*50                                     7.997.439        ريال

تبدیل پرسی سوپرپایپ 40*50                                   7.962.777        ريال

بوشن پرسی سوپرپایپ 40                                       5.749.314        ريال

بوشن پرسی سوپرپایپ 50                                       7.946.318        ريال

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ 2/11*40                     9.126.05          ريال

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ 2*50                          10.820.757       ريال

 

کلکتور سوپرپایپ

 

کلکتور 2 انشعابی سوپرپایپ                                      1.745.962        ريال

کلکتور 3 انشعابی سوپرپایپ                                      2.871.278        ريال

کلکتور 4 انشعابی سوپرپایپ                                      2.211.828        ريال

 

سیستم گرمایش کقی سوپرپایپ

 

سر شیر برقی سوپرپایپ                                           9.779.698        ريال

ترموستات دوخروجیTH20 توکار سوپرپایپ                     6.562.345        ريال

ترموستات بی سیم T-75 سفید سوپرپایپ                     23.389.698       ريال

پایه ترموستات    T-75 سفید سوپرپایپ                         1.468.230        ريال

ترموستات بی سیم T-75 نقره ای سوپرپایپ                  23.389.698       ريال

پایه ترموستات    T-75 نقره ای سوپرپایپ                      2.672.353        ريال

شیر کنترل/بالانسینگ کلکتور سوپرپایپ                        17.575.160       ريال

ترمینال ویژه C-56 + کنترلر DEMI-76 سوپرپایپ               132.314.446     ريال

ترموستات بی سیم T-75 طوسی سوپرپایپ                   23.389.698       ريال

پایه ترموستات    T-75 طوسی سوپرپایپ                       1.675.766        ريال

سرشیر برقی 24 ولت سوپرپایپ                                 9.897.418        ريال

سرشیر برقی برای شیرکنترل کلکتور                            10.310.092       ريال

لوله خرطومی 20 مشکی سوپرپایپ                              62.893             ريال

افزودنی بتون سوپرپایپ                                            284.817           ريال

بست خاردار سوپرپایپ                                                6.867             ريال

بست عایق سوپرپایپ                                                18.857             ريال

شیرتوپی 1 روپیچ * 4/3 توپیچ سوپرپایپ                          7.551.084        ريال

کلکتور چهار انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ                59.354.969       ريال

کلکتور ده انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ                   130.320.836     ريال

کلکتور دو انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ                   36.582.907       ريال

کلکتور سه انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ                  44.473.192       ريال

کلکتور پنج انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ                   70.457.818       ريال

کلکتور شش انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ                82.656.444       ريال

کلکتور هفت انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ                 89.698.171       ريال

کلکتور هشت انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ                105.686.291     ريال

کلکتور نه انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ                   117.885.789     ريال

کلکتور دو انشعابی SS برای گرمایش کفی سوپرپایپ          33.337.541       ريال

کلکتور سه انشعابی SS برای گرمایش کفی سوپرپایپ         41.489.324       ريال

کلکتور چهار انشعابی SS برای گرمایش کفی سوپرپایپ       52.843.527       ريال

کلکتور پنج انشعابی SS برای گرمایش کفی سوپرپایپ         61.246.010       ريال

کلکتور شش انشعابی SS برای گرمایش کفی سوپرپایپ        70.737.185       ريال

کلکتور هفت انشعابی SS برای گرمایش کفی سوپرپایپ        80.213.863       ريال

کلکتور هشت انشعابی SS برای گرمایش کفی سوپرپایپ       89.698.171       ريال

کلکتور نه انشعابی SS برای گرمایش کفی سوپرپایپ          99.461.955       ريال

کلکتور ده انشعابی SS برای گرمایش کفی سوپرپایپ          108.774.370     ريال

شیرتوپی 1 اینچ روپیچ / توپیچ سوپرپایپ                           7.551.084        ريال

درب جعبه کلکتور گرمایش کفی سوپرپایپ 450 م م           3.665.452        ريال

درب جعبه کلکتور گرمایش کفی سوپرپایپ 530 م م           3.901.982        ريال

درب جعبه کلکتور گرمایش کفی سوپرپایپ 680 م م           4.196.391        ريال

درب جعبه کلکتور گرمایش کفی سوپرپایپ 830 م م           4.837.499        ريال

درب جعبه کلکتور گرمایش کفی سوپرپایپ 1030 م م         5.714.325        ريال

جعبه کلکتور گرمایش کفی سوپرپایپ 450 م م                 6.728.243        ريال

جعبه کلکتور گرمایش کفی سوپرپایپ 530 م م                 7.962.232        ريال

جعبه کلکتور گرمایش کفی سوپرپایپ 680 م م                 8.827.147        ريال

جعبه کلکتور گرمایش کفی سوپرپایپ 830 م م               9.472.209        ريال

جعبه کلکتور گرمایش کفی سوپرپایپ 1030 م م            10.869.044       ريال

رله پمپ سوپرپایپ                                                 1.138.941        ريال

ترمینال ویژه R10 سوپرپایپ                                      7.551.847        ريال

نایلون حباب دار متلایز سوپرپایپ                                142.354           ريال

عایق کناری سوپرپایپ                                            32.155             ريال

بست ریلی سوپرپایپ                                             216.256           ريال

مهره ماسوره یورو سوپرپایپ 4/3*16                          466.629           ريال

چسب دوطرفه سوپرپایپ                                        26.814             ريال

 

لوازم جانبی سوپرپایپ

 

سرشیرگرد سوپروالو-کروم مات سوپرپایپ                     1.717.404        ريال

سرشیراهرمی سوپروالو-کروم مات سوپرپایپ                 1.816.703        ريال

 

شیر سوپروالو Iسوپرپایپ

 

گیج فشار سوپروالو I سوپرپایپ                                 6.637.446        ريال

رابط روپیچ سوپروالو 8/3-I                                      813.467           ريال

رابط روپیچ سوپروالو 2/1-I                                      813.467           ريال

رابط روپیچ سوپروالو 4/3-I                                      1.061.115        ريال

مجموعه شیرسوپروالو I ورابط روپیچ 8/3 سوپرپایپ         2.601.067        ريال

مجموعه شیرسوپروالو I ورابط روپیچ 2/1 سوپرپایپ         2.601.067        ريال

مجموعه شیرسوپروالو I ورابط روپیچ 4/3 سوپرپایپ         2.833.673        ريال

 

سایر اتصالات سوپرپایپ

 

ته بند پرسی سوپرپایپ 20                                        1.452.643        ريال

ته بند پرسی سوپرپایپ 25                                        1.902.704        ريال

ته بند پرسی سوپرپایپ 32                                        2.377.072        ريال

روپیچ توپیچ سوپروالو سوپرپایپ                                    920.069           ريال

 

اتصالات T2 سوپرپایپ

 

ته بند سوپروالو T2 سوپرپایپ                                    628.930           ريال

زانو سوپروالو T2-16 سوپرپایپ                                   940.561           ريال

زانو سوپروالو T2-20 سوپرپایپ                                   1.004.108        ريال

سه راه سوپروالو T2-16 سوپرپایپ                              1.257.642        ريال

کلکتور سوپروالو سوپرپایپ                                        15.200.486       ريال

رابط سوپروالو T2-20 سوپرپایپ                                  719.727           ريال

رابط سوپروالو T2-25 سوپرپایپ                                  898.596           ريال

رابط روپیچ سوپروالو T2-1/2 سوپرپایپ                          860.773           ريال

رابط روپیچ سوپروالو T2-3/4 سوپرپایپ                          944.921           ريال

رابط توپیچ سوپروالو T2-1/2 سوپرپایپ                          866.005           ريال

 

شیر سوپروالو سری S سوپرپایپ

 

 

شیر سوپروالو S1-20 سوپرپایپ                                  4.062.866        ريال

شیر سوپروالو S1-25 سوپرپایپ                                  4.554.456        ريال

شیر سوپروالو S1-32 سوپرپایپ                                  6.263.903        ريال

شیر سوپروالو S2 سوپرپایپ                                     3.444.400          ريال

شیر سوپروالو S3 سوپرپایپ                                     4.437.608          ريال

شیر سوپروالو S4 سوپرپایپ                                     5.696.340          ريال

 

شیر سوپروالو سری T1 سوپرپایپ

 

شیر سوپروالو T1-16 سوپرپایپ                                  5.350.919        ريال

شیر سوپروالو T1-20 سوپرپایپ                                  5.432.778        ريال

شیر سوپروالو T1-25 سوپرپایپ                                  6.263.903        ريال

شیر سوپروالو T1-32 سوپرپایپ                                  7.154.106        ريال

شیر سوپروالو T2 سوپرپایپ                                     5.005498           ريال

 

سایر اتصالات سوپرپایپ

 

بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ 16                             8.829               ريال

بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ 20                             8.829               ريال

بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ 25                             8.829               ريال

 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ 32                             14.497             ريال