لیست قیمت U.P.V.C  شرکت پلیمرگلپایگان PG

 

قیمت لوله پلیمرگلپایگان PG

 


قیمت لوله پلیکا گلپایگان

 

سایز(میلیمتر)                                                        قیمت یک شاخه (ريال)

 

 

لوله پلیمرگلپایگان 3*32                                                      1.469.000       

لوله پلیمرگلپایگان 3*40                                                      1.834.000

لوله پلیمرگلپایگان 3*50                                                      2.371.000

لوله پلیمرگلپایگان 3*63                                                      2.960.000

لوله پلیمرگلپایگان 7/4*63                                                   4.478.000

لوله پلیمرگلپایگان 3*75                                                      3.580.000

لوله پلیمرگلپایگان 3*90                                                      4.280.000

لوله پلیمرگلپایگان 3/4*90                                                   5.970.000

لوله پلیمرگلپایگان 2/3*110                                                 5.630.000

لوله پلیمرگلپایگان 2/4*110                                                 7.286.000

لوله پلیمرگلپایگان 2/3*125                                                 6.420.000

لوله پلیمرگلپایگان 7/3*125                                                 7.386.000

لوله پلیمرگلپایگان 2.3/*160                                                8.220.000

لوله پلیمرگلپایگان 4*160                                                    10.200.100

لوله پلیمرگلپایگان 7/4*160                                                 11.904.000

لوله پلیمرگلپایگان 4*200                                                    12.824.000

لوله پلیمرگلپایگان 9/4*200                                                 15.608.000

لوله پلیمرگلپایگان 9/5*200                                                 18.563.000

لوله پلیمرگلپایگان 9/4*250                                                 19.493.000

لوله پلیمرگلپایگان 2/6*250                                                 24.445.000

لوله پلیمرگلپایگان 2/6*315                                                 30.928.000

لوله پلیمرگلپایگان 7/7*315                                                 38.143.000

لوله پلیمرگلپایگان 5/1*20                                                   477.000           برقی

لوله پلیمرگلپایگان 5/1*25                                                   595.000           برقی

لوله پلیمرگلپایگان 8/1*32                                                   923.000           برقی

 


قیمت اتصالات پلیمرگلپایگان PG

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

قیمت اتصالات گلپایگان

 

زانو 90 درجه یکسر کوپله 40 پلیمرگلپایگان                              69.500             ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 50 پلیمرگلپایگان                              109.000           ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 63 پلیمرگلپایگان                              153.600           ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 75 پلیمرگلپایگان                              205.000           ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 90 پلیمرگلپایگان                              282.200           ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 110 پلیمرگلپایگان                            436.200           ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 125 پلیمرگلپایگان                            504.900           ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 160 پلیمرگلپایگان                            950.200           ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 200 پلیمرگلپایگان                            1.840.800        ريال

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 

زانو 45 درجه یکسر کوپله 40 پلیمرگلپایگان                              69.600             ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 50 پلیمرگلپایگان                              89.400             ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 63 پلیمرگلپایگان                              139.000           ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 75 پلیمرگلپایگان                              159.500           ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 90 پلیمرگلپایگان                              267.600           ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 110 پلیمرگلپایگان                            371.500           ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 125 پلیمرگلپایگان                            505.400           ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 160 پلیمرگلپایگان                            736.800           ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 200 پلیمرگلپایگان                            1.468.700        ريال

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 

سه راه 90 درجه دوسر کوپله 63 پلیمرگلپایگان                           218.000           ريال

سه راه 90 درجه دوسر کوپله 90 پلیمرگلپایگان                           376.300           ريال

سه راه 90 درجه دوسر کوپله 110 پلیمرگلپایگان                         585.200           ريال

سه راه 90 درجه دوسر کوپله 125 پلیمرگلپایگان                         732.700           ريال

سه راه 90 درجه دوسر کوپله 160 پلیمرگلپایگان                         1.273.400        ريال

سه راه 90 درجه دوسر کوپله 200 پلیمرگلپایگان                         2.415.600        ريال

 


سه راه 45 درجه دوسر کوپله 40 پلیمرگلپایگان                           142.300           ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 50 پلیمرگلپایگان                           178.400           ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 63 پلیمرگلپایگان                           267.600           ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 75 پلیمرگلپایگان                           325.800           ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 90 پلیمرگلپایگان                           475.200           ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 110 پلیمرگلپایگان                         664.000           ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 125 پلیمرگلپایگان                         960.700           ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 160 پلیمرگلپایگان                         1.606.800        ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 200 پلیمرگلپایگان                         3.230.600        ريال

 


 

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 63*90 پلیمرگلپایگان              336.800           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 63*110 پلیمرگلپایگان             465.200           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 90*110 پلیمرگلپایگان             554.400           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 110*125 پلیمرگلپایگان                      732.000           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 110*160 پلیمرگلپایگان                      949.800           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 125*160 پلیمرگلپایگان                      979.000           ريال

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 

سه راه دریچه بازدید 90 پلیمر گلپایگان                                     778.000           ريال

سه راه دریچه بازدید 110 پلیمر گلپایگان                                   933.000           ريال

سه راه دریچه بازدید 125 پلیمر گلپایگان                                   1.399.800        ريال

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 

چهارراه 110 پلیمرگلپایگان                                                   930.300           ريال

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 

موفه 63 پلیمرگلپایگان                                                         88.700             ريال

موفه 90 پلیمرگلپایگان                                                         144.700           ريال

موفه 110 پلیمرگلپایگان                                                       194.400           ريال

موفه 125 پلیمرگلپایگان                                                       242.600           ريال

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 

سه راه تبدیل 45 درجه دوسر کوپله 63*90 پلیمرگلپایگان              420.700           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 63*110 پلیمرگلپایگان             535.000           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 90*110 پلیمرگلپایگان             554.500           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 90*125 پلیمرگلپایگان             775.400           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 110*125 پلیمرگلپایگان                      881.000           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 110*160 پلیمرگلپایگان                      1.243.700        ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 125*160 پلیمرگلپایگان                      1.291.500        ريال

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 

تبدیل 40*63 پلیمرگلپایگان                                                   88.500             ريال

تبدیل 50*63 پلیمرگلپایگان                                                   906.000           ريال

تبدیل 63*90 پلیمرگلپایگان                                                   157.200           ريال

تبدیل 63*110 پلیمرگلپایگان                                                 215.7000         ريال

تبدیل 90*110 پلیمرگلپایگان                                                 235.300           ريال

تبدیل 90*125 پلیمرگلپایگان                                                 264.500           ريال

تبدیل 110*125 پلیمرگلپایگان                                               294.000           ريال

تبدیل 110*160 پلیمرگلپایگان                                               480.200           ريال

تبدیل 125*160 پلیمرگلپایگان                                               491.700           ريال

تبدیل 160*200 پلیمرگلپایگان                                               957.700           ريال

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 

سیفون پایه دار 63 پلیمرگلپایگان                                             211.000           ريال       

سیفون پایه دار 90 پلیمرگلپایگان                                             421.700           ريال       

سیفون پایه دار 110*110 پلیمرگلپایگان                                               685.700           ريال       

سیفون پایه دار 110*125 پلیمرگلپایگان                                               715.600           ريال       

 


سه راه 90 درجه خم 63 پلیمرگلپایگان                                      275.800           ريال

سه راه 90 درجه خم 90 پلیمرگلپایگان                                      450.200           ريال

سه راه 90 درجه خم 110 پلیمرگلپایگان                                                719.800           ريال

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 

کوپلینگ 63 پلیمرگلپایگان                                                    99.600             ريال

کوپلینگ 90 پلیمرگلپایگان                                                    145.000           ريال

کوپلینگ 110 پلیمرگلپایگان                                                  190.400           ريال

کوپلینگ 125 پلیمرگلپایگان                                                  244.500           ريال

کوپلینگ 160 پلیمرگلپایگان                                                  451.200           ريال

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 

درپوش 63 پلیمرگلپایگان                                                      53.500             ريال

درپوش 90 پلیمرگلپایگان                                                      124.000           ريال

درپوش 110 پلیمرگلپایگان                                                    159.500           ريال

درپوش 125 پلیمرگلپایگان                                                    291.400           ريال

درپوش 160 پلیمرگلپایگان                                                    424.200           ريال

 


کلاهک پشت بام 110 پلیمرگلپایگان                                         465.000           ريال

 


استاپر 110 پلیمرگلپایگان                                                     762.000           ريال

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 

زانو خم 90 درجه 63 پلیمرگلپایگان                                         191.600           ريال

زانو خم 90 درجه 90 پلیمرگلپایگان                                         383.300           ريال

زانو خم 90 درجه 110 پلیمرگلپایگان                                       620.000           ريال

زانو خم 90 درجه 125 پلیمرگلپایگان                                       686.700           ريال

زانو خم 90 درجه 160 پلیمرگلپایگان                                       1.317.000        ريال

 


ونت 50 پلیمرگلپایگان                                                         2.326.600        ريال

ونت 63 پلیمرگلپایگان                                                         2.380.300        ريال

 


رابط دریچه بازدید پلیمرگلپایگان

 

رابط دریچه بازدید 63 پلیمرگلپایگان                                        157.400           ريال

رابط دریچه بازدید 90 پلیمرگلپایگان                                        395.800           ريال

رابط دریچه بازدید 110 پلیمرگلپایگان                                      451.800           ريال

رابط دریچه بازدید 125 پلیمرگلپایگان                                      506.300           ريال

رابط دریچه بازدید 160 پلیمرگلپایگان                                      1.039.500        ريال

 


شیریکطرفه قفلدار چسبی 110 پلیمرگلپایگان                              5.135.000        ريال

شیریکطرفه قفلدار چسبی 125 پلیمرگلپایگان                              5.852.000        ريال

شیریکطرفه قفلدار چسبی 160 پلیمرگلپایگان                              6.153.000        ريال

شیریکطرفه قفلدار چسبی 200 پلیمرگلپایگان                              8.791.000        ريال

 


شیریکطرفه بدون قفل چسبی 110 پلیمرگلپایگان                          4.623.000        ريال

شیریکطرفه بدون قفل چسبی 125 پلیمرگلپایگان                          5.520.000        ريال

شیریکطرفه بدون قفل چسبی 160 پلیمرگلپایگان                          5.700.000        ريال

شیریکطرفه بدون قفل چسبی 200 پلیمرگلپایگان                          8.249.000        ريال


 

شیریکطرفه قفلدار پوشفیت 110 پلیمرگلپایگان                            تماس با دفتر         ريال

شیریکطرفه قفلدار پوشفیت 125 پلیمرگلپایگان                            تماس با دفتر         ريال

شیریکطرفه قفلدار پوشفیت 160 پلیمرگلپایگان                            تماس با دفتر         ريال

شیریکطرفه قفلدار پوشفیت 200 پلیمرگلپایگان                            تماس با دفتر         ريال

 


شیریکطرفه بدون قفل پوشفیت 110 پلیمرگلپایگان                                    تماس با دفتر         ريال

شیریکطرفه بدون قفل پوشفیت 125 پلیمرگلپایگان                                    تماس با دفتر         ريال

شیریکطرفه بدون قفل پوشفیت 160 پلیمرگلپایگان                                    تماس با دفتر         ريال

شیریکطرفه بدون قفل پوشفیت 200 پلیمرگلپایگان                                    تماس با دفتر         ريال

 


بوشن یکسردنده 63 پلیمرگلپایگان                                            395.800           ريال

 


آرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 

زانو 45 درجه اگو 110 پلیمرگلپایگان                                      267.700           ريال

زانو 90 درجه اگو 110 پلیمرگلپایگان                                      346.500           ريال

 


سه راه 45 درجه اگو 110 پلیمرگلپایگان                                   621.400           ريال

سه راه 45 درجه اگو 90*110 پلیمرگلپایگان                              493.400           ريال

 


کوپلینگ برقی 20 پلیمرگلپایگان                                             9.700               ريال

کوپلینگ برقی 25 پلیمرگلپایگان                                             13.200             ريال

کوپلینگ برقی 32 پلیمرگلپایگان                                             22.700             ريال